Par reitingu pētījumiem

Metodoloģija

FACTUM veikto pētījumu metodoloģija tiek pieskaņota t.s. pētījuma problēmai jeb pētījuma jautājumam. Partiju reitingu gadījumā izmantotā metodoloģija veidota tādējādi, lai sniegtu atbildi uz jautājumu, kāds būtu balsu sadalījums, ja vēlēšanas notiktu aptaujas periodā. Starpvēlēšanu posmā reitingu aptaujas tiek veiktas reizi mēnesī, priekšvēlēšanu laikā ik nedēļu.

Reitingu aptauju izlases tiek veidotas pēc nejaušības principa no elektroniskā pasta adrešu datu bāzes, izvēlētajiem adresātiem nosūtot uzaicinājumu ar saiti uz datorizētu tiešsaistes anketu. Anketā ir ietverti elektorālās izvēles jautājumi gan par pašu respondentu (tiešo mērījumu metode), gan par citiem respondenta kontaktu loka cilvēkiem (pastarpināto mērījumu metode).

Aptaujā iegūtie dati tiek iteratīvi svērti pēc vairākiem parametriem, lai novērstu izlases un aptaujas metodes radītās sistemātiskās novirzes un datu kopu iespējami tuvinātu ģenerālā kopuma, šajā gadījumā vēlētāju (balsstiesīgo pilsoņu, kas piedalās vēlēšanās), struktūrai jeb modelim, kas tiek izstrādāts, balstoties uz pieejamo statistisko informāciju, Centrālās vēlēšanu komisijas vēsturiskajiem datiem, kā arī FACTUM iepriekš veiktu pētījumu rezultātiem par vēlētāju uzvedību un dalību vēlēšanās.

Metodoloģijas konsultants - Aldis Pauliņš.

Izmantotā metodoloģija nodrošina rezultātu reprezentativitāti un validitāti attiecībā pret izvēlēto ģenerālo kopumu un pētāmo jautājumu atbilstoši socioloģiskiem pētījumiem izvirzītajām prasībām. 2018.gada Saeimas vēlēšanās un 2020.gada Rīgas domes vēlēšanās pēc FACTUM izstrādātās metodoloģijas veiktās aptaujas bija būtiski precīzākas un atbilstošākas vēlēšanu rezultātiem salīdzinājumā ar citām priekšvēlēšanu aptaujām.

Jautājumi

ģ.p.p. @GPommers : Pie reizes, apgaismojiet ko nozīmē "respondenta kontaktu loka cilvēku izvēli". Sanāk, ka es internetā saku, par ko apmēram balsos mani draugi?

Uz to pusi - tie var būt draugi, paziņas, citi ģimenes locekļi, t.s. datu pastarpinātas ieguves metode. Svarīga šeit ir korekta datu apstrāde pirms ekstrapolēšanas.

BlackHalt @BlackHalt : Ārzemju (Anglija, Īrija) vēlētāji ir iekļauti?

Jā, tiešsaistes metode ļauj sasniegt arī šos vēlētājus. Tiesa, viņu iespaids uz rezultātiem nav visai liels, piemēram, 2018.gada Saeimas vēlēšanās vēlētāji ārzemēs sastādīja vien 3.8% no kopējā nobalsojušo skaita.

Piedalīšanās aptaujās un atbilžu anonimitāte

Dalība aptaujās ir pilnībā brīvprātīga, ikviens dalībnieks var jebkurā brīdī brīvi izlemt neturpināt aizpildīt anketu un nekādi dati netiek saglabāti vai tālāk izmantoti. Aptauju dalībnieku sniegtās atbildes ir anonīmas un netiek saistītas ar cilvēku, kas tās sniedzis. Visos pētījumu īstenošanas posmos tiek ievērotas tirgus un sociālo pētījumu profesionālās darbības starptautisko kodeksu prasības (sk. ICC/ESOMAR Code & Guidelines).

Personas datu apstrāde (Datu regulas atruna)

SIA „Factum Interactive” pētījumu un statistikas nolūkos izlašu veidošanai izmanto fizisku personu, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu elektroniskā pasta adrešu reģistru. Reģistra veidošanā ir izmantoti dažādi avoti, tai skaitā iepriekšējo apsekojumu laikā iegūtā informācija, kontaktu datu bāzes un  cita publiski pieejama informācija. Fiziskai personai, kuras elektroniskā pasta adrese ir iekļauta pētījumu un apsekojumu izlašu nodrošināšanai izveidotajā elektroniskā pasta adrešu reģistrā, ir tiesības pieprasīt neizmantot tās adresi, proti, piemērot datu apstrādes ierobežošanu un neiekļaut adresi apsekojumu izlasēs. Šādos gadījumos turpmākas darbības ar konkrēto elektroniskā pasta adresi, izņemot glabāšanu, netiek veiktas.